Dil İkonları
E-mail
Şifre
Sepetiniz şu an boş.
Ürün -

Reklam Melodilerini bilgisayarınızda dinlemek için bilgisayarınızda Flash Player'ın kurulu olması gerekmektedir. Gerekli programı indirmek için aşağıdaki ikonlar üzerine tıklayınız. Dinlemek istediğiniz melodinin üzerine tıklayıp bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Veri Politikası

ARÇELİK - KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ POLİTİKASI

Arçelik A. Ş. (“Arçelik”) mevcut ve potansiyel müşterilerinin kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına son derece önem vermektedir. Arçelik tarafından işlenmekte olan kişisel veriler, teknik imkânlar dâhilinde en iyi şekilde korunmaktadır.

Bu Kişisel Veri Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti Politikası (“Politika”), yalnızca ve doğrudan Arçelik tarafından işlenmekte olan, mevcut ve potansiyel müşterilerin kimliği ile ilişkili ya da ilişkilendirilebilen verilerini (“Müşteri Verisi”) ve bu verilerin de kullanımı ile müşteri ve potansiyel müşterilerine elektronik ticari ileti gönderimini kapsamaktadır.

Müşteri Verilerin işlenmesi, bahsedilen verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, aktarılması, anonim hale getirilmesi, kullanılmasının engellenmesi ya da müşterilerine açıklamış olduğu amaçlar doğrultusunda iş ortaklarıyla paylaşılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Bu Politika, Arçelik bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde işlenmekte olduğuna ve kişisel verileriniz ve elektronik ticari ileti gönderimine dair sahip olduğunuz haklara dair bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Arçelik, Politika’da her zaman için değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politika’nın güncel haline www.arcelik.com.tr/veri adresinden ulaşmanız mümkündür.

ARÇELİK KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ DURUMLARDA VE AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEMEKTEDİR?

Arçelik müşteri verilerini öncelikli olarak, ilgili müşterilerinden almış olduğu açık rıza kapsamında işlemektedir.

Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde; Arçelik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde; kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de Müşteri Verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

Arçelik’in müşteri verilerini işlemesindeki amaçları şunlardır: (1) mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek; (2) teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak; (3) satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek; (4) çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak; (5) reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak; (6) reklam ve pazarlama faaliyetleri kapsamında müşterilere ilgili olabilecek kampanyalardan haber verebilmek için müşterileri gruplandırmak; (7) yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması; (8) yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Şirket’in haklarının kullanılmasının sağlanması; (9) Şirketin tamamının ya da bir kısmının, işletmesinin ya da Şirket’in grubunun herhangi bir kısmının satılmasının söz konusu olması halinde gerekli faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; (10) Şirket’in dahil olduğu grup şirketle yönetim ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılması; (11) müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

Koç Holding Anonim Şirketi’nin bir grup şirketi olan Şirket, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere), Avrupa, Asya ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına, bağlı ortaklıklarına, ya da söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için hizmet aldığı 3. kişilere veri aktarımı yapabilir. Özellikle, Koç Holding Anonim Şirketi faaliyetleri kapsamında grup şirketlerin müşteri yönetimi faaliyetlerine ilişkin çeşitli hususların holding tarafından belirleniyor olması nedeniyle kişisel verilerinin Koç Holding Anonim Şirketine aktarılması ve orada işlenmesi söz konusu olabilir. Benzer şekilde Şirket şu üçüncü kişilere veri aktarımı yapabilir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar (sigorta, finans, bankacılık hizmetleri, vergi ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar); (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının ya da Grup Şirketlerin herhangi bir kısmının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri, elektronik iletişim hizmeti sağlayıcıları gibi Şirkete ya da Grup Şirkete hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler; (6) Paro program ortakları ve işbirliği yapılan diğer şirketler. Verilerin adli makamların talebi üzerine ya da uygulanacak kanunların, yönetmeliklerin, mahkeme kararlarının zorunlu kıldığı hallerde veyahut da şirket yeniden yapılanması, satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, birleşmesi, elden çıkarılması ya da diğer kontrol değişiklikleri veya Şirketin, bağlı veya yavru şirketin finansal durumunun değişmesi hallerinde ifşa edilmesi ya da aktarılması mümkündür. Bu alıcıların Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri dâhil), Avrupa’da, Asya’da ve veri koruma mevzuatının ülkemizden değişik olduğu diğer bölgelerde bulunması mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetimde tutulabilmektedir. Bu doğrultuda müşteri kayıtlarınızın Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulabilecek ve kayıtlarınıza söz konusu bilgisayarlardan erişilebilecektir.

ARÇELİK MÜŞTERİ VERİLERİNİ İŞLERKEN HANGİ İLKELERİ GÖZETMEKTEDİR?

Arçelik, müşteri verilerini işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
• Veri işlemenin doğru olması,
• İşlemenin kapsamının belirli olması,
• İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
• İşlemenin verilerin işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
• Verilerin güncel olması,
• Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Arçelik bünyesinde işlemekte olan kişisel verilerinize ilişkin olarak;

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
• Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
• Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu öğrenmeye,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalması halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
• Kişisel verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeye,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesine,
yönelik taleplerinizi, her zaman mushiz@arcelik.com e-posta adresi aracılığı ile Arçelik’e iletebilirsiniz.

ARÇELİK HANGİ KOŞULLARDA TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERMEKTEDİR?

Arçelik, Paro program ortakları ve işbirliği yapılan diğer şirketler mevcut ve potansiyel müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve onları mevcut kampanya ve fırsatlar hakkında bilgilendirmek için önceden alınan rızaları doğrultusunda SMS, e-posta, telefon vb. kanallarıyla bilgi iletileri göndermektedir.

Arçelik tarafından gönderilen iletiler, gönderimin Arçelik adına yapıldığını belirtecek şekilde “Arçelik” gönderici adıyla yapılmaktadır.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Arçelik mevcut ve potansiyel müşterilerinin kendileri ile iletişime geçilecek iletişim kanallarını ve iletişime geçme sıklığını belirtmelerine imkan verir. Bu şekilde tercihlerini belirten müşteriler ve potansiyel müşterilerle sadece bu tercihleri doğrultusunda iletişim kurulur.

Belirtmek isteriz ki, Arçelik mevcut veya potansiyel müşterilerine her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme ya da ileti gönderim kanalını değiştirme imkânı ücretsiz olarak sunmaktadır. Bu imkanın kullanılması için 444 0 888, Arçelik Çağrı Merkezinin aranması ve bu talebin müşteri temsilcisine iletilmesi gerekmektedir. Bu imkânın kullanılması ile birlikte, Arçelik 3 iş günü içerisinde sistemlerindeki düzenlemeleri yapar ve talebiniz doğrultusunda ileti göndermeyi durdurur ya da ileti kanalını değiştirir.